اعلانات انجمن


شیخ حسنعلی نخودکی مینشست در جانماز و یک ساعت گریه میکرد و میگفت: خدایا....مرا ببخش که که مسیحیان را مسیحی و یهودیان را یهودی کردم!!!!! به او گفتند آقا این چه حرفی است که می گویید؟؟؟ ایشان در پاسخ گفتند: چون در رفتارم... در ظاهرم.... در گفتارم.... در زندگی.... و در تمام مسائل اجتماعی خودم طوری رفتار کردم که مسیحی و یهودی گفتند: اگر اسلام این است ما نخواستیم...


انجمن اختصاصی ایران لیگ
موضوع مورد نظر وجود ندارد.

 انتخاب پوسته: